MyLabel
Chế độ báo cáo công tác thống kê công nghiệp năm 2016
(Ngày ban hành 10/31/2014)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP NĂM 2016
Ký hiệu
Tên báo cáo
Kỳ báo cáo
Ngày nhận báo cáo
Đơn vị nhận
Phạm vi áp dụng
 Điều tra hộ sản xuất công nghiệp cá thể hàng thángBáo cáo Tháng10/1/Năm Báo CáoPhòng thống kê công nghiệpCác chi Cục
 Điều tra hộ sản xuất công nghiệp cá thể hàng thángBáo cáo Tháng10/10/Năm Báo CáoPhòng thống kê công nghiệpCác chi Cục
 Điều tra hộ sản xuất công nghiệp cá thể hàng thángBáo cáo Tháng10/11/Năm Báo CáoPhòng thống kê công nghiệpCác chi Cục
 Điều tra hộ sản xuất công nghiệp cá thể hàng thángBáo cáo Tháng10/12/Năm Báo CáoPhòng thống kê công nghiệpCác chi Cục
 Điều tra hộ sản xuất công nghiệp cá thể hàng thángBáo cáo Tháng10/2/Năm Báo CáoPhòng thống kê công nghiệpCác chi Cục
 Điều tra hộ sản xuất công nghiệp cá thể hàng thángBáo cáo Tháng10/3/Năm Báo CáoPhòng thống kê công nghiệpCác chi Cục
 Điều tra hộ sản xuất công nghiệp cá thể hàng thángBáo cáo Tháng10/4/Năm Báo CáoPhòng thống kê công nghiệpCác chi Cục
 Điều tra hộ sản xuất công nghiệp cá thể hàng thángBáo cáo Tháng10/5/Năm Báo CáoPhòng thống kê công nghiệpCác chi Cục
 Điều tra hộ sản xuất công nghiệp cá thể hàng thángBáo cáo Tháng10/6/Năm Báo CáoPhòng thống kê công nghiệpCác chi Cục
 Điều tra hộ sản xuất công nghiệp cá thể hàng thángBáo cáo Tháng10/7/Năm Báo CáoPhòng thống kê công nghiệpCác chi Cục
Page 1 of 7 (64 items)Prev[1]234567Next