MyLabel
Chế độ báo cáo thống kê Thương mại, Dịch vụ và giá đối với các Chi cục Thống kê các huyện, thị xã và thành phố
(Ngày ban hành 11/11/2014)
KẾ HOACH CÔNG TÁC THỐNG KÊ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ GIÁ NĂM 2016
Ký hiệu
Tên báo cáo
Kỳ báo cáo
Ngày nhận báo cáo
Đơn vị nhận
Phạm vi áp dụng
 Điều tra giá tiêu dùng (giá kỳ 1)Báo cáo Tháng12/1/Năm Báo Cáophòng thống kê thương mại giá cảCác chi Cục
 Điều tra giá tiêu dùng (giá kỳ 1)Báo cáo Tháng12/10/Năm Báo Cáophòng thống kê thương mại giá cảCác chi Cục
 Điều tra giá tiêu dùng (giá kỳ 1)Báo cáo Tháng12/11/Năm Báo Cáophòng thống kê thương mại giá cảCác chi Cục
 Điều tra giá tiêu dùng (giá kỳ 1)Báo cáo Tháng12/12/Năm Báo Cáophòng thống kê thương mại giá cảCác chi Cục
 Điều tra giá tiêu dùng (giá kỳ 1)Báo cáo Tháng12/2/Năm Báo Cáophòng thống kê thương mại giá cảCác chi Cục
 Điều tra giá tiêu dùng (giá kỳ 1)Báo cáo Tháng12/3/Năm Báo Cáophòng thống kê thương mại giá cảCác chi Cục
 Điều tra giá tiêu dùng (giá kỳ 1)Báo cáo Tháng12/4/Năm Báo Cáophòng thống kê thương mại giá cảCác chi Cục
 Điều tra giá tiêu dùng (giá kỳ 1)Báo cáo Tháng12/5/Năm Báo Cáophòng thống kê thương mại giá cảCác chi Cục
 Điều tra giá tiêu dùng (giá kỳ 1)Báo cáo Tháng12/6/Năm Báo Cáophòng thống kê thương mại giá cảCác chi Cục
 Điều tra giá tiêu dùng (giá kỳ 1)Báo cáo Tháng12/7/Năm Báo Cáophòng thống kê thương mại giá cảCác chi Cục
Page 1 of 11 (110 items)Prev[1]23456791011Next