MyLabel
Chế độ báo cáo công tác thống kê dân số và lao động theo thông báo về việc giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua năm 2016 cho các Chi Cục thống kê các huyện, Thị xã, Thành phố
(Ngày ban hành 10/31/2014)
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THỐNG KÊ DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CHI CỤC HUYỆN THỊ XÃ THÀNH PHỐ
Ký hiệu
Tên báo cáo
Kỳ báo cáo
Ngày nhận báo cáo
Đơn vị nhận
Phạm vi áp dụng
04_BCDSBáo cáo Lao động và thu nhập 6 tháng đầu năm 2016Báo cáo 6 tháng15/8/Năm Báo CáoCục thống kêCác đơn vị
01-BCDSBáo cáo dân số năm 2016Báo cáo Năm30/9/Năm Báo CáoPhòng dân số văn xãCục TK
03-BCDSBáo cáo Lao động và thu nhập năm 2015Báo cáo Năm15/6/Năm Báo CáoPhòng dân số văn xãCục Tk
05-BCDSBáo cáo tổng kết công tác thống kê Dân số và lao động năm 2015Báo cáo Năm25/10/Năm Báo CáoCục TKCác đơn vị
02-BCDSBáo cáo dân số năm 2015Báo cáo Năm15/2/Năm Báo CáoPhòng dân số văn xãCác chi Cục