MyLabel
Chế độ báo cáo công tác thống kê Xã hội và môi trường theo thông báo về việc giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua năm 2016 cho các Chi Cục thống kê các huyện, Thị xã, Thành phố
(Ngày ban hành 10/31/2014)
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THỐNG XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHI CỤC HUYỆN THỊ XÃ THÀNH PHỐ
Ký hiệu
Tên báo cáo
Kỳ báo cáo
Ngày nhận báo cáo
Đơn vị nhận
Phạm vi áp dụng
02-BCXHMTThiếu đói nông dânBáo cáo Tháng1/1/Năm Báo CáoPhòng dân số văn xãCác chi Cục
02-BCXHMTThiếu đói nông dânBáo cáo Tháng1/10/Năm Báo CáoPhòng dân số văn xãCác chi Cục
02-BCXHMTThiếu đói nông dânBáo cáo Tháng1/11/Năm Báo CáoPhòng dân số văn xãCác chi Cục
02-BCXHMTThiếu đói nông dânBáo cáo Tháng1/12/Năm Báo CáoPhòng dân số văn xãCác chi Cục
02-BCXHMTThiếu đói nông dânBáo cáo Tháng1/2/Năm Báo CáoPhòng dân số văn xãCác chi Cục
02-BCXHMTThiếu đói nông dânBáo cáo Tháng1/3/Năm Báo CáoPhòng dân số văn xãCác chi Cục
02-BCXHMTThiếu đói nông dânBáo cáo Tháng1/4/Năm Báo CáoPhòng dân số văn xãCác chi Cục
02-BCXHMTThiếu đói nông dânBáo cáo Tháng1/5/Năm Báo CáoPhòng dân số văn xãCác chi Cục
02-BCXHMTThiếu đói nông dânBáo cáo Tháng1/6/Năm Báo CáoPhòng dân số văn xãCác chi Cục
02-BCXHMTThiếu đói nông dânBáo cáo Tháng1/7/Năm Báo CáoPhòng dân số văn xãCác chi Cục
Page 1 of 3 (28 items)Prev[1]23Next