MyLabel

 

Đơn vị tính

Ước tính tháng 1/2015

Ước tính 1 tháng/2015

tháng 1/2015
 so với cùng kỳ
năm trước (%)


Diện tích rừng trồng mới tập trung

Ha

69

69

202,94

Sản lượng gỗ khai thác

M3

17910

17910

112,70

Sản lượng củi khai thác

Ste

15918

15918

111,97

Số vụ cháy

Vụ
Diện tích rừng bị cháy

Ha
Số vụ phá rừng

Vụ
Diện tích rừng bị phá

Ha