MyLabel


 

 

Đơn vị tính

Ước tính tháng 1/2015

Ước tính 1 tháng/2015

tháng 1/2015
 so với cùng kỳ
năm trước (%)I. Diện tích nuôi  trồng thủy sản

Ha

973,0

973,0

109,82

Tr đó:

 - Cá tra

Ha

 - Tôm sú

Ha

 - Tôm thẻ chân trắng

Ha

 - Cua

Ha
II. Sản lượng thủy sản

Tấn

2007

2007

102,29

1, Sản lượng nuôi trồng thủy sản

Tấn

223

223

110,40

Tr đó:

 - Cá tra

Tấn

 - Tôm sú

Tấn

 - Tôm thẻ chân trắng

Tấn

38

38

126,67


 - Cua

Tấn
2. Sản lượng khai thác thủy sản

Tấn

1784

1784

101,36

Tr đó:

 - Cá ngừ đại dương

Tấn

 - Mực

Tấn

85

85

96,59

III. Sản xuất giống thủy sản

Triệu con

9

9

128,57

Tr đó:

 - Tôm sú

Triệu con

6

6

120,00


 - Cá giống

Triệu con

3

3

150,00