MyLabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: Tấn, nghìn USD


Thực hiện
năm 2014

 

Ước tính tháng 1/2015

 

Lũy kế 1 tháng năm 2014

 

Lũy kế 1 tháng năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014 (%)


Lượng

Giá trị

 

Lượng

Giá trị

 

Lượng

Giá trị

 

Lượng

Giá trị

Tổng trị giá

54877,09

393357,76


3493,75

32114,98


3493,75

32114,98106,84

Mặt hàng chủ yếu
   1. Hàng thủy sản


3288,25320,00320,00-

   2. Sản phẩm hóa chất


6152,63495,35495,35-

   3. Nguyên phụ liệu dược phẩm


1055,60---

   4. Dược phẩm


1398,10---

   5. Gỗ và sản phẩm từ gỗ


157,01---

   6. Vải các loại


201772,1219344,0019344,00166,92

   7. Bông các loại

42506,59

73277,65


2224,95

3722,00


2224,95

3722,00-

   8. Xơ, sợi dệt các loại

12370,50

23081,14


1268,80

2230,00


1268,80

2230,00-

   9. Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày


42153,242611,002611,0038,19

   10. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện


1714,68130,00130,0079,41

   11. Máy móc thiết bị, DCPT khác


15066,202000,002000,00-

   12. Hàng hoá khác


24241,141262,631262,63-