MyLabel

 

Đơn
vị
tính

Thực hiện
năm 2014

Dự ước
tháng 1/2015

Lũy kế 1 tháng năm 2015

Lũy kế 1 tháng năm 2015 so với cùng kỳ
 năm trước (%)I. Dịch vụ lưu trú


1. Tổng lượt khách phục vụ

Lượt khách

1844671

133516

133516

101,96

1.1. Lượt khách ngủ qua đêm

"

1654876

120433

120433

101,77

 - Khách quốc tế

"

762307

60074

60074

100,53

 - Khách trong nước

"

892569

60359

60359

103,04

1.2. Lượt khách trong ngày

"

189795

13083

13083

103,68

2. Tổng ngày khách phục vụ

Ngày khách

3532886

249521

249521

101,80

 - Khách quốc tế

"

1710344

132468

132468

101,61

 - Khách trong nước

"

1822542

117053

117053

102,01

II. Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch


1. Lượt khách du lịch theo tour

Lượt khách

91934

6370

6370

101,72

 - Khách quốc tế

"

33138

2310

2310

101,81

 - Khách trong nước

"

57702

3978

3978

101,58

 - Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

1094

82

82

106,49

2. Ngày khách du lịch theo tour

Ngày khách

192889

13764

13764

101,24

 - Khách quốc tế

"

111052

8042

8042

101,54

 - Khách trong nước

"

76886

5359

5359

100,79

 - Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

4951

363

363

101,11