MyLabel 


Đơn vị tính: Ha

 

 

Thực hiện
tháng 9/2014

Thực hiện
tháng9/2015

Kỳ báo cáo
so với cùng kỳ
năm trước (%)


Diện tích gieo trồng lúa vụ Hè Thu

25404

25895

101,93

Diện tích thu hoạch lúa vụ Hè Thu

25404

25895

101,93

Diện tích gieo trồng lúa mùa

646

623,4

96,50

Diện tích gieo trồng các loại cây khác

Ngô

529

517

97,81


Khoai lang

747

673

90,15


Sắn

390

406

104,03


Lạc

287

290

101,05


Rau các loại

1594

1550

97,25


Đậu các loại

1046

1008

96,37


Ớt cay

80

73

91,25