MyLabel 

Đơn
vị
tính

Thực hiện
8 tháng/2015

Dự ước
tháng 9/2015

Lũy kế 9 tháng năm 2015

Lũy kế 9 tháng năm 2015 so với cùng kỳ
 năm trước (%)I. Dịch vụ lưu trú


1. Tổng lượt khách phục vụ

Lượt khách

1260601

124541

1385142

96,20

1.1. Lượt khách ngủ qua đêm

"

1130908

109937

1240845

96,15

 - Khách quốc tế

"

511640

49654

561294

97,88

 - Khách trong nước

"

619268

60283

679551

94,77

1.2. Lượt khách trong ngày

"

129693

14604

144297

96,58

2. Tổng ngày khách phục vụ

Ngày khách

2407959

235777

2643736

95,65

 - Khách quốc tế

"

1146859

112955

1259814

97,37

 - Khách trong nước

"

1261100

122822

1383922

94,14

II. Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch

1. Lượt khách du lịch theo tour

Lượt khách

62546

6511

69057

97,00

 - Khách quốc tế

"

21888

2500

24388

95,14

 - Khách trong nước

"

39950

3940

43890

98,15

 - Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

708

71

779

92,30

2. Ngày khách du lịch theo tour

Ngày khách

129253

13603

142856

96,01

 - Khách quốc tế

"

72844

8151

80995

94,88

 - Khách trong nước

"

53227

5065

58292

97,85

 - Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

3182

387

3569

92,61