MyLabel
 

 

 

 

 


Đơn vị tính

Phát sinh
tháng 9/2015

Lũy kế 9 tháng/2015Môi trường

Cháy nổ


Số vụ cháy

Vụ

4

19Số vụ nổ

Vụ

0

0Số người chết do cháy, nổ

Người

0

1Số người bị thương do cháy, nổ

Người

0

0Ước thiệt hại do cháy nổ

Triệu đồng

165

10875


Vi phạm môi trường


Số vụ vi phạm

Vụ

12

140Số vụ đã xữ lý

Vụ

12

140Số tiền phạt

Triệu đồng

75

2014