MyLabel

3. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 10 năm 2015


 


Đơn vị tính: Ha

 

 

Thực hiện
tháng 10/2014

Thực hiện
tháng 10/2015

Kỳ báo cáo
so với cùng kỳ
năm trước (%)


Diện tích thu hoạch lúa vụ Hè Thu

25404

25895

101,93

Diện tích gieo trồng lúa mùa

646

623

96,44

Diện tích gieo trồng các loại cây khác

Ngô

5

3

60,00


Khoai lang

150

125

83,33


Rau các loại

213

188

88,26


Ớt cay

2

2

100,00