MyLabel

22. Xã hội - môi trường


 

 

 

 

 

 


Đơn vị tính

Phát sinh
tháng 10/2015

Lũy kế 10 tháng/2015Môi trường

Cháy nổ


Số vụ cháy

Vụ

5

24Số vụ nổ

Vụ

0

0Số người chết do cháy, nổ

Người

0

1Số người bị thương do cháy, nổ

Người

0

0Ước thiệt hại do cháy nổ

Triệu đồng

5027

15902


Vi phạm môi trường


Số vụ vi phạm

Vụ

6

146Số vụ đã xữ lý

Vụ

6

146Số tiền phạt

Triệu đồng

29

2043