MyLabel

1. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 11 năm 2015

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: Triệu đồngThực hiện
tháng 10/2015

Ước tính
tháng 11/2015

Lũy kế thực
hiện 11tháng/2015

Lũy kế
thực hiện
 so với dự
 toán năm (%)

Lũy kế thực
hiện so với
cùng kỳ năm
trước
(%)
Tổng thu

464764

374678

4509343

92,37

108,28

Phân theo nội dung kinh tế * Thu nội địa

413204

326558

3891442

94,49

114,86


Trong đó: - Thu DN nhà nước

42534

34234

408766

90,76

108,76


 - Thu DN có vốn ĐTNN

110082

100649

1332352

84,06

99,15


 - Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước

90630

78981

776149

88,00

112,89


 - Thu thuế thu nhập cá nhân

7524

8741

153259

102,17

119,42


 - Thu thuế bảo vệ môi trường

36150

32505

255478

174,98

199,07


 * Các khoản thu được để lại chi

39040

37120

366958

98,35

82,21


 * Thuế XNK, thuế TTĐB,...

12520

11000

250943

64,34

76,04