MyLabel

23. Xã hội - môi trường


 

 

 

 

 

 


Đơn vị tính

Phát sinh
tháng 11/2015

Lũy kế 11 tháng/2015Môi trường

Cháy nổ


Số vụ cháy

Vụ

1

25Số vụ nổ

Vụ

0

0Số người chết do cháy, nổ

Người

0

1Số người bị thương do cháy, nổ

Người

0

0Ước thiệt hại do cháy nổ

Triệu đồng

10

15912


Vi phạm môi trường


Số vụ vi phạm

Vụ

20

166Số vụ đã xữ lý

Vụ

20

166Số tiền phạt

Triệu đồng

72

2115