MyLabel

2. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2015


 

 

 

 

 

Đơn vị tính: Triệu đồngThực hiện
tháng 11/2015

Ước tính
tháng 12/2015

Lũy kế thực
hiện năm 2015

Lũy kế
thực hiện
 so với dự
 toán năm (%)

Lũy kế thực
hiện so với
năm trước
(%)
Tổng thu

396100

479235

5010000

102,63

105,32

Phân theo nội dung kinh tế * Thu nội địa

346740

415376

4327000

105,06

111,12


Trong đó: - Thu DN nhà nước

33520

42348

450400

100,00

119,47


 - Thu DN có vốn ĐTNN

120400

132897

1485000

93,69

99,00


 - Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước

70500

72332

840000

95,24

110,53


 - Thu thuế thu nhập cá nhân

12800

17682

175000

116,67

120,69


 - Thu thuế bảo vệ môi trường

26200

30827

280000

191,78

200,00


 * Các khoản thu được để lại chi

24360

28802

383000

102,64

76,29


 * Thuế XNK, thuế TTĐB

21000

39057

300000

76,92

83,10