MyLabel

3. Chi ngân sách Nhà nước địa phương năm 2015


 

 

 

 

 

Đơn vị tính: Triệu đồngThực hiện
tháng
11/2015

Ước tính
tháng 12/2015     

Lũy kế thực
hiện năm 2015

Lũy kế
thực hiện
 so với dự
 toán năm (%)

Lũy kế thực
hiện so với
 năm trước
(%)
Tổng chi

820360

1055111

7182882

101,38

94,98

Phân theo nội dung kinh tế*Tổng chi không gồm CTMT, DA

745489

954335

7026539

101,42

94,56


Trong đó: - Chi đầu tư phát triển

250700

273455

1496900

102,05

113,50


 * Riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản

168400

200558

996500

103,10

113,80


 - Sự nghiệp kinh tế

80205

88028

597073

108,47

116,52


 - Sự nghiệp GD và đào tạo

202800

220344

2287424

100,68

97,82


 - Sự nghiệp y tế

51450

52972

460912

101,54

103,54


 - Quản lý nhà nước

90720

104443

1016842

105,03

94,37