MyLabel

34. Xã hội - môi trường tháng 12 năm 2015


 

 

 

 

 

 


Đơn vị tính

Phát sinh tháng 12/2015

Lũy kế cả năm 2015Môi trường

Cháy nổ


Số vụ cháy

Vụ

2

27Số vụ nổ

Vụ

Số người chết do cháy, nổ

Người


1Số người bị thương do cháy, nổ

Người

Ước thiệt hại do cháy nổ

Triệu đồng

3000

18.912


Vi phạm môi trường


Số vụ vi phạm

Vụ

3

169Số vụ đã xữ lý

Vụ

3

169Số tiền phạt

Triệu đồng

23

2.138