MyLabel

37. Tuyển sinh vào Đại học Huế













Đơn vị tính: Người

 

Sinh viên nhập học năm học
2014-2015

Sinh viên nhập học năm học
2015-2016

Tỷ lệ sinh viên nhập học so với cùng kỳ năm trước (%)





Tổng số

11979

11717

97,81

- Đại học Khoa học

1453

1737

119,55

- Đại học Sư phạm

1860

1614

86,77

- Đại học Y dược

1947

1523

78,22

- Đại học Nông lâm

2130

2398

112,58

- Đại học Kinh tế

1364

1728

126,69

- Đại học Nghệ thuật

201

82

40,80

- Đại học Ngoại Ngữ

1195

1174

98,24

- Khoa Giáo dục thể chất

200

23

11,50

- Khoa Du lịch

667

529

79,31

- Khoa Luật

799

820

102,63

- Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị

163

89

54,60