MyLabel

20. Vốn thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2015Đơn vị tính: Triệu USD

 

 

Thực hiện
năm 2014

Ước tính
năm 2015

Năm 2015 so với năm 2014 (%)


TỔNG SỐ

56,92

54,16

95,15

Phân theo ngành kinh tế

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

20,00

9,82

49,10


Công nghiệp chế biến, chế tạo

27,76

21,04

75,79


Dịch vụ lưu trú và ăn uống

3,44

16,93

492,15


Hoạt động kinh doanh bất động sản

5,40

6,37Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

0,32Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ

Đan Mạch

26,54
Hàn Quốc

5,72

1,11

19,41


Hoa Kỳ

0,42
Pháp

0,80
Singapore

3,44

16,93

492,15


Thái Lan

20

9,82

49,10


Trung Quốc


26,30