MyLabel

18. Số dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới năm 2015

 

 

 

ĐVT: Dự án

 


Số dự án
cấp phép mới
  tháng 11/2015

Số dự án
cấp phép mới
tháng 12/2015

Lũy kế số dự án cấp phép mới năm 2015


TỔNG SỐ

0

0

9

Phân theo ngành kinh tế

Thông tin và truyền thông1


Dịch vụ lữ hành1


Xuất khẩu thủy sản1


Công nghiệp3


Thương mại, phân phối hàng hóa1


Giáo dục1


Khách sạn1

Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ

Nhật2


Hàn Quốc2


Lào1


Trung Quốc3


Pháp1