MyLabel

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: Triệu đồngThực hiện
tháng 12/2014

Ước tính
tháng 1/2015

Lũy kế thực
hiện 1 tháng/2015

Lũy kế
thực hiện
 so với dự
 toán năm (%)

Lũy kế thực
hiện so với
cùng kỳ năm
trước
(%)
Tổng thu

672509

424652

424652

8,70

104,09

Phân theo nội dung kinh tế * Thu nội địa

589417

364482

364482

8,85

103,60


Trong đó: - Thu XN Trung ương

22642

18705

18705

8,70

108,58


 - Thu XN địa phương

12451

25423

25423

10,80

100,35


 - Thu XN có vốn ĐTNN

212274

141858

141858

8,95

92,67


 - Thu ngoài quốc doanh

78467

72765

72765

8,25

103,62


 * Các khoản thu được để lại chi

54290

32089

32089

8,60

102,95


 * Thuế XNK, thuế TTĐB,...

28802

28080

28080

7,20

112,50