MyLabel

5. Vốn đăng ký và vốn bổ sung của dự án đầu tư nước ngoài


      được cấp phép mới


 

 

 

 

ĐVT: Triệu USDSố vốn
 tháng 01 năm 2017

Số vốn
tháng 02 năm 2017

Lũy kế vốn 2 tháng năm 2017


TỔNG SỐ

0,05

0,00

0,05

Phân theo ngành kinh tế

Bán buôn và bán lẻ

0,05

 -

0,05

Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ

Trung Quốc

0,05

 -

0,05