MyLabel
Loại
v
   
Năm ban hành
v
Số lượng kết quả
v
Tìm kiếm
Tìm
Tìm trong
#
Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải về
 
v
 QĐ-TTg 23/07/2015Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016- 2020 Upload/VanBan/QDTTf.pdf
 NĐ-CP14/02/2015Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuốngUpload/VanBan/ND65.pdf
 NĐ-CP09/01/2015Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Upload/VanBan/ND.CP.doc
 QĐ-TCTK 25/12/2014Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020 Upload/VanBan/8_TCTK.pdf
 BNV-CCVC 07/10/2014Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014 Upload/VanBan/4393.pdf
 TT-BKHĐT 14/10/2014 Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 14/12/2013 của Chính phủ Upload/VanBan/4_TTRA.pdf
 TT-BNV 29/08/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi,Upload/VanBan/3473.pdf
 CT-TTg 05/08/2014 Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 Upload/VanBan/CT_TTg.pdf
 NĐ-CP 01/07/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 Upload/VanBan/ND65.pdf
 QĐ-TTg 26/06/2014Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn Upload/VanBan/ned_01.pdf
 TTLT-BTC-BNV 30/05/2014 Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước Upload/VanBan/tich71.rar
 TT-BTC06/05/2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm Upload/VanBan/TC.doc.doc
 QH13 16/11/2013Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Upload/VanBan/39.doc
 QH13 11/11/2013 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014 Upload/VanBan/4627.pdf
  QĐ-TTg 11/11/2013 Quyết định sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Upload/VanBan/v TCTK.pdf
 TT-BNNPTNT 04/10/2013Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới Upload/VanBan/4186.pdf
 NĐ-CP19/07/2013 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê Upload/VanBan/hongke.pdf
 NĐ-CP 27/06/2013Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân Upload/VanBan/65-nd.pdf
  66/2013/NĐ-CP27/06/2013Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Upload/VanBan/66nd.pdf
  05/2013/TT-BNV 25/06/2013 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Upload/VanBan/05 BNV.pdf
  34/2013/QĐ-TTg 04/06/2013 Ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước Upload/VanBan/QD 34.pdf
  49/2013/NĐ-CP 14/05/2013Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương Upload/VanBan/49-nd.pdf
  45/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Nghị định 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Quy định chi tiết 1 số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao độngUpload/VanBan/45-nd.pdf
  43/2013/NĐ-CP 10/05/2013Quy định chi tiết Điều 10 của luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháUpload/VanBan/-nd_01.pdf
 36/2013/NĐ-CP 22/04/2013Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Upload/VanBan/6-2013.pdf
  677/QĐ-TCTK 29/11/2013Quyết định ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê Upload/VanBan/QD 677.pdf
 26/2012/QH13 22/11/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhânUpload/VanBan/a nhan.doc
  587/QĐ-TCTK 22/10/2012 Quyết định về việc xây dựng kế hoạch, quản lý, tổ chức, đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ các chương trình Upload/VanBan/QD 587.pdf
 803/QĐ-TTg 28/06/2012 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia Upload/VanBan/a 2012.pdf
 12/2012/QH13 20/06/2012Luật Công đoàn Upload/VanBan/g doan.doc
 10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ luật lao động Upload/VanBan/aodong.doc
 289/TCTK-VTKE 19/04/2012Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Tổng cục Thống kêUpload/VanBan/CV 289.pdf
 02/2012/TT-BKHĐT 04/04/2012 Thông tư Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh Upload/VanBan/hongtu.pdf
 602/BKHĐT-TCTK 09/02/2012 Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030Upload/VanBan/BKHDT.pdf
  718/QĐ-TCTK 02/11/2011Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng ngành Thống kê Upload/VanBan/u luc.docx
 141/2011/TT-BTC 20/10/2011Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồngUpload/VanBan/41_BTC.doc
 1803/QĐ-TTg 18/10/2011Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 va tầm nhìn đến năm 2030 Upload/VanBan/anh TK.pdf
  58/2011/TT-BTC 11/05/2011Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê Upload/VanBan/tu 58.doc
  01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Upload/VanBan/an ban.doc
  77/2010/QĐ-TTg 30/11/2010Về việc Ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Upload/VanBan/DN FDI.pdf
 56/2010/QH12 15/11/2010 Luật Thanh tra 2010 Upload/VanBan/ra2010.doc
 43/2010/QĐ-TTg 02/06/2010Quyết định về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia Upload/VanBan/HTCTTK.pdf
 39/2010/QĐ-TTg 11/05/2010 Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam Upload/VanBan/QD_TTg.pdf
 312/QĐ-TTg 02/03/2010 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê Upload/VanBan/0.CV01.pdf
 45/2009/QĐ-TTg 27/03/2009 Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức, làm công tác thống kê Upload/VanBan/p nghe.pdf
 22/2008/QH12 13/11/2008 Luật cán bộ, công chức 2010 Upload/VanBan/uc2010.doc
 03/2008/QĐ-BNV 12/11/2008 Quyết định Ban hành chức danh, mã số và tiểu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thống kê Upload/VanBan/08 BNV.doc
  40/2004/NĐ-CP 13/02/2004 Nghị định 40 Hướng dẫn thi hành Luật Thống kê Upload/VanBan/NGKE40.doc
 04/2003/QH11 17/06/2003Luật Thống kê Upload/VanBan/ong ke.doc
 TCTK-PCTT09/04/2015 Upload/VanBan/Cong van gui CTK_Final.pdf
Trang 1 của 2 (52 mục)Prev[1]2Next
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:



Bạn đang dùng -

IP:3.234.252.109

Thống kê

Lượt truy cập  968
Đang trực tuyến   7